ข้อมูลทั่วไป

"ภายในปี 2558 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเป็นองค์กรนำในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพมาตรฐานของหน่วยงานและโรงเรียนในสังกัดโดยการมีส่วนร่วม สร้างวัฒนธรรมคุณภาพในองค์กรใช้สื่อ ICT 
เป็นเครื่องมือในการพัฒนา" 
ปณิธาน
นิเทศใกล้ชิดเป็นกัลยาณมิตรครูมุ่งสู่คุณภาพมาตรฐาน