ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานการนิเทศแบบบูรณาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ภาคเรียนที่ 1
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

คู่มือแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยฯ

โพสต์19 ก.พ. 2563 23:32โดยกลุ่มนิเทศฯ สพป.ชัยภูมิ 1


การวัดระดับทักษะด้านภาษาด้วย CEFR

โพสต์19 ก.พ. 2563 22:38โดยกลุ่มนิเทศฯ สพป.ชัยภูมิ 1

การวัดระดับทักษะด้านภาษาด้วย CEFR

การพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563

โพสต์5 ก.พ. 2563 19:52โดยกลุ่มนิเทศฯ สพป.ชัยภูมิ 1

ประเด็นที่ 2 การนิเทศภายในโรงเรียน

การพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563

โพสต์4 ก.พ. 2563 19:02โดยกลุ่มนิเทศฯ สพป.ชัยภูมิ 1

ประเด็นที่ 1.2 การอ่านออกเขียนได้
ประเด็นที่ 1.7 การจัดการศึกษาของโรงเรียนในโครงการพิเศษ

การพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563

โพสต์4 ก.พ. 2563 01:06โดยกลุ่มนิเทศฯ สพป.ชัยภูมิ 1

รายละเอียด การพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 ( 9 ประเด็น )
ประเด็นที่ 1.6 การประกันคุณภาพการศึกษา
ประเด็นที่ 7 การจัดการเรียนรู้ส่งเสริมวินัยนักเรียน

กิจกรรมพัฒนาวินัย สพป.ชย.1

โพสต์30 ม.ค. 2563 19:31โดยกลุ่มนิเทศฯ สพป.ชัยภูมิ 1


1-10 of 36