คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ ที่ ๓๙ / ๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดค่ายวิชาการ ”โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนของนักเรียนจังวัดชัยภูมิ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

โพสต์27 ม.ค. 2559 20:48โดยกลุ่มนิเทศฯ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 27 ม.ค. 2559 21:00 ]
เรียน ประธานศูนย์ ฯ ทุกศูนย์ 
ตามที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนจังวัดชัยภูมิ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยให้แต่ละศูนย์ได้ไปดำเนินการให้แล้วเสร็ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 นั้น สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จึงขอแต่งตั้งคณะทำงานระดับเขตพื้นที่การศึกษาพร้อมแจ้งให้ประธานศูนย์แต่งตั้งคณะทำงานระดับศูนย์เครือข่ายแนบท้ายตามคำสั่งนี้ และประสานศึกษานิเทศก์ประจำศูนย์/
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประจำศูนย์พร้อมประสานวันเวลา และสถานที่จัดอบรมเพื่อรับการนิเทศ ติดตามและตรวจเยี่ยมการจัดค่ายดังกล่าว

Comments