ประกาศผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด “ตามโครงการสร้างความ เข้มแข็งระบบประกันคุณภาพภายในมุ่งสู่โรงเรียนคุณภาพมาตรฐาน 5 ดาว ประจำปีการศึกษา 2558 ” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

โพสต์14 ม.ค. 2559 19:03โดยกลุ่มนิเทศฯ สพป.ชัยภูมิ 1