บุคลากร

บุคลากรกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นางปวีณวัชร์  มณธีเพ็ชร 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐานและ

ระบวนการเรียนรู้


นายสุธี  ศิริสถิตย์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษา
นางนริศลักษณ์ รุ่งเรือง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมิน 

ผลระบบบริหารและ

การจัดการศึกษา

นางสาวหทัยนุช  บุญเพลิง

ศึกษานิเทศก์

กลุ่มงานวัดและ

ประเมินผลการศึกษา


นางสาวเกษณี  สังดนตรี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ทางการศึกษา


นางชลิลลดา ทิพย์วรรณา
   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา


นายพรภิรมย์  สุทธิกานต์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
กาารศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

นายประยงค์  มาแสง
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

นายวิชัย   เพ็ชรเรือง
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
หัวหน้า

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้


นายชัยรัตน์   มวลชัยภูมิศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษานางธัญยธรณ์  สวโรจน์เตโชกิจ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและ

การจัดการศึกษา

นางสาวสาวิกา   จักรบุตร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานวัดและ

ประเมินผลการศึกษา


นายประเมิน    บุญเสนา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา


นางอุไรวรรณ   ทนุพันธ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา


        
  
นายวิษณุ  ฉลองขวัญ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร


การศึกษาขั้นพื้นฐานและ


กระบวนการเรียนรู้
นางสาวลดามาลย์  วงศ์พรหม
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการ


ประกันคุณภาพการศึกษา


นายวรากรณ์ งามศรีนวสกุล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและ

การจัดการศึกษา

นางสาวนันทิยา  ไพรวิจารย์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มงานวัดและ

ประเมินผลการศึกษานายอภิชาติ  พรหมฝาย
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ทางการศึกษา
นายสุนทร   ศรีภิรมย์
    ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา