บุคลากร

บุคลากรกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นายพรภิรมย์  สุทธิกานต์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
กาารศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
นายวิชัย   เพ็ชรเรือง
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
หัวหน้า

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้นายชัยรัตน์   มวลชัยภูมิ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษานางสาวสาวิกา
   จักรบุตร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานวัดและ

ประเมินผลการศึกษานางธัญยธรณ์  สวโรจน์เตโชกิจ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและ

การจัดการศึกษา


นายประเมิน    บุญเสนา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา


นางอุไรวรรณ   ทนุพันธ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา


นายประยงค์  มาแสง
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา


นายศักดิ์สว่าง สายโส

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่

กาารศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
        

  


นายวิษณุ  ฉลองขวัญ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร


การศึกษาขั้นพื้นฐานและ


กระบวนการเรียนรู้


นางสาวลดามาลย์  วงศ์พรหม
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการ


ประกันคุณภาพการศึกษา


นางปวีณวัชร์  มณธีเพ็ชร 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษานายวรากรณ์ งามศรีนวสกุล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
นายอภิชาติ  พรหมฝาย
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ทางการศึกษา

นายสุนทร   ศรีภิรมย์
    ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา