บุคลากรกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

บุคลากรกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา


      นายพรภิรมย์  สุทธิกานต์
       รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1
     


นางประภัสสร  สิตวงษ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษนางนภาพร  พรมแดง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางอุไรวรรณ  ทนุพันธ์
ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ


นายสุนทร  ศรีภิรมย์
ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษนายธนัญชัย  เดชพลกรัง
ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ


นายศักดิ์ดา รัตนเนตร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

    


นายบัญญัติ  เพ็ญจันทร์
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1

นายกฤตพัฒน์  พลคราม
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ฯ

นายประยงค์  มาแสง
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา

กลุ่มงานพัฒนาหลักสตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
นายวิชัย  เพ็ชรเรือง
ศึกษานิเทศก์ เชี่ยวชาญ
หัวหน้ากลุ่มงาน
พัฒนาหลักสตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
นางสาวสาวิกา  จักรบุตร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างาน
กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

นายประเมิน  บุญเสนา
ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา

กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
ระบบบริหารและการจัดการศึกษา
นางธัญยธรณ์  สวโรจน์เตโชกิจ
ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
ระบบบริหารและการจัดการศึกษา

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
นายชัยรัตน์  มวลชัยภูมิ
ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา

งานธุรการ
นางสาวเกศินี  โชคสวัสดิ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 


นายศักดิ์สว่าง  สายโส
                     รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1


นางศุภมาส  ผุยแสงพันธ์
                ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษนายอภิชาติ  พรมฝาย
ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ


นางสาววิไลลักษณ์  โตโส
ศึกษานิเทศชำนาญการ

นางสาวกชพรรณ  หอมจันทร์
ลูกจ้างชั่วคราว