บุคลากร

บุคลากรกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นางสาวหทัยนุช  บุญเพลิง

 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐานและ

ระบวนการเรียนรู้


นายสุธี  ศิริสถิตย์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษา


นางนริศลักษณ์ รุ่งเรือง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมิน 

ผลระบบบริหารและ

การจัดการศึกษา


นางสาวเกษณี  สังดนตรี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มงานวัดและ

ประเมินผลการศึกษานางสาวรัชนีกร เพ็ชรเวียง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนา
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

นางชลิลลดา ทิพย์วรรณา
   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา


นายพรภิรมย์  สุทธิกานต์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
กาารศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

นายประยงค์  มาแสง
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา


นายอภิชาติ  พรหมฝาย
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้า

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้


นายชัยรัตน์   มวลชัยภูมิศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

นางธัญยธรณ์  สวโรจน์เตโชกิจ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและ

การจัดการศึกษานางสาวสาวิกา   จักรบุตร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานวัดและ

ประเมินผลการศึกษา


นางปวีณวัชร์  มณธีเพ็ชร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
นางอุไรวรรณ   ทนุพันธ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา


        

  

นายวิษณุ  ฉลองขวัญ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร


การศึกษาขั้นพื้นฐานและ


กระบวนการเรียนรู้


นางสาวลดามาลย์  วงศ์พรหม
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการ


ประกันคุณภาพการศึกษานายวรากรณ์ งามศรีนวสกุล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและ

การจัดการศึกษา

นางสาวนันทิยา  ไพรวิจารย์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มงานวัดและ

ประเมินผลการศึกษานางรพีพรรณ ตุงชีพ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนา
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
นายสุนทร   ศรีภิรมย์
    ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา