บุคลากร

บุคลากรกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษานางสาวหทัยนุช  บุญเพลิง

 
ศึกษานิเทศก์

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐานและ

ระบวนการเรียนรู้นายสุธี  ศิริสถิตย์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษา
นางนริศลักษณ์ รุ่งเรือง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมิน 

ผลระบบบริหารและ

การจัดการศึกษา


นางสาวเกษณี  สังดนตรี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ทางการศึกษา


นางชลิลลดา ทิพย์วรรณา
   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา


นายพรภิรมย์  สุทธิกานต์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
กาารศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

นายประยงค์  มาแสง
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษานายอภิชาติ  พรหมฝาย
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้า

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
นายชัยรัตน์   มวลชัยภูมิศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษานางธัญยธรณ์  สวโรจน์เตโชกิจ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและ

การจัดการศึกษา


นางสาวสาวิกา   จักรบุตร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานวัดและ

ประเมินผลการศึกษานางปวีณวัชร์  มณธีเพ็ชร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
นางอุไรวรรณ   ทนุพันธ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา


        

  
นายวิษณุ  ฉลองขวัญ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร


การศึกษาขั้นพื้นฐานและ


กระบวนการเรียนรู้


นางสาวลดามาลย์  วงศ์พรหม
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการ


ประกันคุณภาพการศึกษา


นายวรากรณ์ งามศรีนวสกุล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและ

การจัดการศึกษา


นางสาวนันทิยา  ไพรวิจารย์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มงานวัดและ

ประเมินผลการศึกษา


นายสุนทร   ศรีภิรมย์
    ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา